About

 

Sabzian is a collection of online reflections on cinema and maps cinephile events in Belgium and surroundings

 

NL

Sabzian verwijst naar het hoofdpersonage uit de film Close-Up (1990) van de Iraanse filmmaker Abbas Kiarostami.

De film vloeide voort uit een bijzonder fait divers waar Kiarostami op stootte in een krant. Een jonge werkloze uit Teheran, Hossein Sabzian, deed zich voor als de bekende filmmaker, Mohsen Makhmalbaf, misleidde een hele familie, werd opgepakt en uiteindelijk vergeven door zijn slachtoffers. Zijn motief bleek niet crimineel van aard. Hij eigende zich de identiteit van de filmmaker toe uit liefde voor cinema. Kiarostami ‘re-enact’ deze gebeurtenissen met dezelfde mensen en plaatst hiertegenover het beeldmateriaal van Sabzians proces.

Hierdoor ontstaat een continue dialectische beweging: hoe verhoudt cinema zich tot ons leven, wat is echt en niet echt, is elke fictie een leugen? Bedachtzaam kijkt de film zichzelf in de ogen. Close-Up is een hommage aan cinema en het leven, het filmische equivalent van het staren in een spiegel die tegenover een andere spiegel staat: elke realiteit zit vervat binnen een nog bredere realiteit. De toeschouwer wordt als het ware gedwongen in een tunnel van steeds verschillende waarheden te kijken.

Is Sabzian niet de figuur van de ware cinefiel, die via cinema probeert binnen te breken in de werkelijkheid, die bij momenten helemaal opgaat in het prisma dat film is. De Amerikaanse cineast Frank Capra verwoordde het ooit zo: “Film is a disease. When it infects your bloodstream, it takes over as the number one hormone; it bosses the enzymes; directs the pineal gland; plays Iago to your psyche. As with heroin, the antidote to film is more film.”

Deze website wil een cinefiele landkaart zijn voor België en omstreken.

De Engelstalige agenda is een vaak onvolledige, maar steeds persoonlijke gids. Geen geautomatiseerd knip- en plakwerk, maar een teder zoeken naar datgene wat soms gewoon rondslingert. Een netwerk van evenementen, vertoningen en tentoonstellingen die op een bepaald moment de mogelijke contouren van het cinefiele weefsel vormen, wars van de dictatuur van het nieuwe, buiten het verschroeiende brandpunt van de aandacht.

Daarnaast biedt de website ruimte aan voornamelijk Nederlandstalige teksten rond cinema en beeldcultuur.

Een andere film van Kiarostami uit 1987 stelt een vraag: Waar is het huis van mijn vriend? ‘Het’ huis ligt altijd verderop, aan de rand van de horizon, maar onderweg zijn er nog andere plaatsen om te schuilen, om in te verwijlen: Sabzian wil zo ‘een’ huis zijn. Een huis tussen andere huizen. Want het huis van de cinema is maar al te vaak dichtgemetseld, waardoor het betreden onmogelijk wordt.

Sabzian wil een denken in beweging zijn. Een hangende pas. Een voet op de grond, de andere in de lucht. Schrijven als een beweging naar binnen, als een eindeloos binnenstappen in beelden, klanken, gedachten en werelden.

 

FR

Sabzian renvoie au protagoniste du film Close-Up (1990) du réalisateur iranien Abbas Kiarostami.

Le film est basé sur un fait divers que Kiarostami avait lu dans un journal. Un jeune chômeur s’était fait passer pour le célèbre réalisateur iranien Mohsen Makhalmbaf et avait escroqué toute une famille de Téhéran en leur faisant croire qu’ils seraient les vedettes de son futur long métrage. Il avait été arrêté, puis pardonné par ses victimes. L’imposteur avait justifié son méfait en disant qu’il y avait été poussé par sa passion pour le cinéma. Kiarostami fait rejouer au jeune imposteur et aux membres de la famille certains épisodes de ce fait divers et oppose à ce ‘re-enactment’ les images du procès réel qu’il a filmé en même temps.

Cette construction particulière du film fait naître un mouvement dialectique continuel : quel est le rapport entre le cinéma et la vie, entre la réalité et la fiction, la fiction est-elle mensongère par définition? L’étrange mélange de scènes de cinéma-vérité et de séquences de pure mise en scène fait effet de miroir. Close-Up est un hommage au cinéma et à la vie, l’équivalent cinématographique du regard reflété dans un miroir en face d’un autre miroir : chaque réalité est contenue dans une réalité plus large encore. Le spectateur est pour ainsi dire obligé de regarder dans un tunnel où se confrontent sans cesse des vérités différentes.

Sabzian ne représente-t-il pas le vrai cinéphile, celui qui veut pénétrer dans la réalité par le biais du cinéma, celui qui se perd dans le prisme qu’est un film ? Comme le disait le réalisateur américain Frank Capra : “Film is a disease. When it infects your bloodstream, it takes over as the number one hormone; it bosses the enzymes; directs the pineal gland; plays Iago to your psyche. As with heroin, the antidote to film is more film.”

Ce site internet veut être une carte cinématographique pour la Belgique et ses environs.

L’agenda en anglais sert de guide, un guide souvent incomplet mais toujours personnel qui n’est pas le fruit d’un simple copier/coller mais se veut une recherche tendre et raffinée de choses habituellement hors vue ou à la traîne sur la Toile. Il veut être un réseau d’évènements, de projections et d’expositions formant à un certain moment les contours d’un tissu cinéphile possible qui se dérobe à la dictature du ‘nouveau’, qui échappe à l’attention destructrice du moment.

En plus, le site accueille des textes pour la plupart en néerlandais sur le cinéma et la culture de l’image.

Un autre film de Kiarostami pose la question : Où est la maison de mon ami ? La ‘maison’ se trouve toujours un peu plus loin, toujours derrière l’horizon, mais ne trouve-t-on pas, en cours de route, d’autres abris, d’autres endroits où il fait bon se réfugier un moment ? Sabzian veut être une telle ‘maison’. Une maison parmi d’autres. Car la maison du cinéma est trop souvent murée, bouchée, terrain interdit pour ceux qui veulent y entrer.

Sabzian veut être une réflexion en mouvement. Un pas en suspens. Un pied sur terre, un autre en l’air. Écrire comme une expérience intérieure, une exploitation infinie d’images, de sons, de pensées et de mondes.

 

EN

Sabzian refers to the main character of the 1990 film Close-Up, by the Iranian filmmaker Abbas Kiarostami.

Based upon a peculiar news story Kiarostami stumbled upon, the film follows an unemployed youth from Teheran called Hossein Sabzian, as he convinces an entire family that he is the well-known filmmaker Mohsen Makhmalbaf. After he is arrested for fraud and brought to trial, the family eventually pardons him, as, possessing not the slightest of criminal intent, it was Sabzian’s love for cinema that drove him to appropriate the filmmaker’s identity. Using the very people that were involved, Kiarostami re-enacts these events, placing his re-staging in opposition to the images of Sabzian’s trial.

A continuously shifting dialectic ensues: how does cinema relate to our lives? What is real? Is every fiction necessarily a lie? Thoughtfully, the film’s gaze is directed inward. Close-Up is an ode to cinema and to life. It is the cinematic equivalent of staring into one mirror positioned in front of another: each reality is contained within an even broader reality, as if the spectator were forced to look into a tunnel of continuously shifting truths.

Is not Sabzian’s image that of the true cinephile, prying his way into reality through cinema – at times merging completely with the prism that is film? As the American filmmaker Frank Capra once put it: “Film is a disease. When it infects your bloodstream, it takes over as the number one hormone; it bosses the enzymes; directs the pineal gland; plays Iago to your psyche. As with heroin, the antidote to film is more film.”

This website aims to be a cinephile’s guide for Belgium and its surroundings, offering a mainly Dutch language platform for writing on cinema and image culture.

Its agenda is an often incomplete, yet always personal guide, shunning material replicated elsewhere in favour of seeking out that which occasionally goes unnoticed. Supporting a network of events, screenings and exhibitions that share and reveal the potential outlines of a cinephile fabric, averse to the tyranny of the new, well clear of the scorching focus of popular attention.

Another film by Kiarostami from 1987 asks the question: Where is My Friends House? This house is always further down the road, on the horizon, but along the way there are other places to shelter, to sojourn: Sabzian wishes to be such a place – a house between houses, because all too often the house of cinema is boarded up, preventing entry.

Sabzian wishes to be thought in movement. A slow, considered pace, mid-step – one foot on the ground, the other in the air. Writing as an inward movement, as an endless encounter with images, sounds, thoughts and worlds.