Fugue, A Light’s Travelogue

Fugue, A Light’s Travelogue

The film Fugue, A Light’s Travelogue is the result of a search for the complexity of the matter of light. With this work, van Riel seeks to understand light and the importance of its energy.

EN

“Physicists res­pon­ded with an unsa­tis­fying ​‘tha­t’s a phi­lo­so­p­hi­cal ques­ti­on’, phi­lo­sop­hers retur­ned with the same ​‘this is a ques­ti­on for phy­si­cists’. So I wan­de­red through the his­to­ry of its sci­en­ce and con­struc­ted a film that piles up details of it, in order to sing for its exis­ten­ce in an essay. I belie­ved that if I pro­jec­ted and re-filmed ima­ges asso­ci­a­ted with the his­to­ry of the sci­en­ce of light, and then re-pro­jec­ted and re-filmed the­se films again, and repe­a­ted this pro­cess over and over again by adding a poten­ti­al­ly infi­ni­te num­ber of new lay­ers, I would even­tu­al­ly arri­ve at a sen­si­ble insight.”

Els van Riel

NL

“Fysici beant­woord­den mijn vraag ​‘wat is eigen­lijk licht’ met een ​‘dat is een vraag voor filo­so­fen’, filo­so­fen op hun beurt ant­woord­den me met ​‘dit is eer­der een vraag voor fysi­ci’. Dus ging ik door de geschie­de­nis van de weten­schap en con­stru­eer­de een film geba­seerd op details uit de bevin­din­gen van de voor­bije eeu­wen. Ik ging ervan uit dat indien ik beel­den uit de weten­schaps­ge­schie­de­nis zou pro­jec­te­ren en deze pro­jec­tie her­fil­men en her­pro­jec­te­ren en opnieuw fil­men, en als ik dit pro­ces meer­maals zou her­ha­len en steeds nieu­we lagen zou toe­voe­gen, ik uit­ein­de­lijk zou komen tot een bevre­di­gend inzicht.”

Els van Riel

FILM PAGE
UPDATED ON 26.02.2024