Films byTexts by Jean-Luc Godard
prisma NL
17.05.2023

De innige verstrengeling van utopie en pessimisme, zo karakteristiek voor Godards late werk, ligt reeds besloten in Un film comme les autres (1968), een typevoorbeeld van zijn activistische cinema.

Article NL EN
26.04.2023

Tout va bien is again a film that is addressed to me as well. Contact has been restored. I wasn’t really expecting that anymore. I feared Godard had collapsed under May ’68, which functioned as a late adolescence and identity crisis for the generation of the 1950s. Tout va bien proves that Godard used all those years well, that he worked and subjected himself to an intense, painful reconstruction.

Article NL EN
26.04.2023

Tout va bien is opnieuw een film die ook aan mij is gericht. Het contact is hersteld. Ik verwachtte dat eigenlijk niet meer. Ik vreesde dat Godard bezweken was aan mei ’68, die voor de generatie van ’50 functioneerde als een late adolescentie- en identiteitscrisis. Tout va bien bewijst dat Godard al die jaren goed gebruikt heeft, gewerkt heeft, zichzelf aan een intense, pijnlijke reconstructie heeft onderworpen.

Article NL
19.04.2023

Hoe gedateerd is La chinoise? Ik zie een film die zich tegelijk in en buiten zijn eigen tijd begeeft en daarom niet tijdloos is maar blijvend hedendaags kan zijn. De studenten lijken daarentegen een signaal uit een vervlogen tijd te ontvangen, uit een wereld voorgoed afgesloten van het leven in deze tijd. Zij incasseren een Franse arthouse-prent van lang geleden, enkel ontcijferbaar voor het getrainde oog en oor van cinefiele babyboomers. Als betreft het een geheimtaal uit een ten ondergegane cultuur in een verafgelegen land.

FILM
Jean-Luc Godard, 1960, 90’

Petty thug Michel (Jean-Paul Belmondo) considers himself a suave bad guy in the manner of Humphrey Bogart, but panics and impulsively kills a policeman while driving a stolen car.

FILM
Jean-Luc Godard, 1979, 20’

In Scénario de Sauve qui peut (la vie) (1979), director Jean Luc Godard discusses many of the themes, motifs and film-making practices that would eventually be utilised in the creation of his following film, Sauve qui peut (la vie) (1980). Like Sans Titre, Scén

FILM
Jean-Luc Godard, 1964, 95’

Two crooks with a fondness for old Hollywood B-movies convince a languages student to help them commit a robbery.

 

“All you need to make a movie is a girl and a gun.”

Jean-Luc Godard 

 

Article NL
22.09.2021

Een van mijn favoriete stukken over een van mijn favoriete filmmakers heet simpelweg Jean-Luc Godard. De Amerikaanse schilder, filmcriticus en auteur Manny Farber schreef het in 1968. Ik las het ongeveer dertig jaar na datum in Negative Space, de bundeling van zijn beste stukken uit die periode. Sindsdien schiet me bij het bekijken van een film van JLG geregeld de slotzin van het artikel te binnen: “In short, no other film-maker has so consistently made me feel like a stupid ass.” (...) In bevlogen proza laat Farber zich schamper uit over Godards productieve sixties-output, die hij met stijgende ergernis merkbaar op de voet heeft gevolgd en maar wat graag haat. De spreekwoordelijke druppel die aanleiding geeft tot balansopmaak: La chinoise.

FILM
Jean-Luc Godard, 1968, 110’

While The Rolling Stones rehearse ‘Sympathy for the Devil’ in the studio, Godard reflects on 1968 society, politics and culture through five different vignettes.

 

Article NL EN
3.02.2021

Godard doesn’t even consider turning Bardot into a character shattering the stereotypical image the mass media make of her. He presents Bardot as ‘Bardot’. He cites the phenomenon Bardot, uses it as a kind of ready-made, without irony. And because the mass media associate the name Bardot with ‘nudity,’ he promptly presents her naked. It is as if Godard is saying to the audience: “You came to watch a film with Bardot? Here she is in her entirety, totalement, naked like Urbino’s Venus.”

Article NL EN
3.02.2021

Godard denkt er niet aan om van Bardot een personage te maken dat het stereotype beeld dat de massamedia van haar ophangen, doorbreekt. Hij voert Bardot als ‘Bardot’ op. Hij citeert het fenomeen Bardot, gebruikt het als een soort readymade, zonder enige ironie. En aangezien in de massamedia de naam Bardot geassocieerd is met ‘bloot’, voert hij haar ook meteen bloot op. Het is alsof Godard tegen het publiek zegt: “Je komt naar een film met Bardot kijken? Hier heb je haar meteen helemaal, totalement, naakt als de Venus van Urbino.”

Article NL
29.01.2020
Frieda Grafe 1964
Vertaald door

Godards camera bewaart een afstand; hij registreert. Godard weigert de kijker via dramaturgische manipulaties een mening op te dringen. De werkelijkheidsaanspraak van zijn kunst berust niet op een zo trouw mogelijke nabootsing van de werkelijkheid, maar manifesteert zich in de erkenning van het fictieve karakter ervan.

FILM
Jean-Luc Godard, Jean-Henri Roger, 1970, 52’

Filmed in the UK in 1969, this documentary by Godard and the Dziga Vertov Group represents an analysis of production and the status of women in capitalist society and a speculation about class consciousness and the need for political organization.

FILM
Jean-Luc Godard, 2018, 84’

“Do you still remember how long ago we trained our thoughts?

Most often we’d start from a dream...

We wondered how, in total darkness

colours of such intensity could emerge within us.

In a soft low voice

Article NL EN
1.10.2018

For the cinema, as Godard once said, is “transitory, ephemeral”, written on the wind; inscribed only in fleeting traces, some disconnected images and sounds, and sentimentally overloaded, scrambled memories. Cinema is hard evidence, but only fitfully can it serve as a testament; death is too much at work there. It is the form of this remembered, necessarily scrappy, haunted, sad history of the twentieth century that Godard evokes in all the prodigious techniques of his Histoire(s) du cinéma

Article NL EN
1.10.2018
Adrian Martin 2018
Vertaald door

Want cinema is, zoals Godard eens zei, “voorbijgaand, efemeer”, geschreven op de wind; gegraveerd in vluchtige sporen, wat onsamenhangende beelden en geluiden en sentimenteel overladen, dooreengehaspelde herinneringen. Cinema is een hard bewijs, maar is grillig als testament; ook de dood is hier aan het werk. Het is de vorm van deze herinnerde, noodzakelijkerwijze fragmentarische, rondspokende, trieste geschiedenis van de twintigste eeuw die Godard evoceert met alle wonderbaarlijke technieken van zijn Histoire(s) du cinéma

FILM
Jean-Luc Godard, Anne-Marie Miéville, 1985, 52’

Jean-Luc Godard : C'est peut-être la différence entre l'un et l'autre par rapport à l'image. Moi, ce qui me plaît en elle est inaccessible et toi ce serait ce qui te gênerait… Faut-il montrer les choses?

FILM
Jean-Luc Godard, Anne-Marie Miéville, 1989, 50’

« On a fait un film avec Anne-Marie Mieville sur les établissements Darty, qui s’appelle Le rapport Darty. Il nous avait été commande par Darty. ils nous avaient dit : « On gagne trop d'argent, tout va trop bien, on perd la tête, on ne sait pas ce qui se passe..

FILM
Jean-Luc Godard, 1985, 72’

« Comme le pain quotidien s’approche chaque jour de la bouche, il faudrait que le film rapproche le spectateur de son quotidien profond: aimer, donner la vie, la vivre, faire un enfant. C'est cela que représente Marie : elle est une image… Elle est une image vierge. Pas de traces.

FILM
Anne-Marie Miéville, 1985, 28’

“In Anne-Marie Miéville’s film, little Marie locks herself in her little girl’s mystery – in her books, music, dance – and so refuses to be scarred by what she is going through.

Article NL FR EN
19.09.2018
Pierre Reverdy 1918
Translated by
Introduction and compilation by

The Image by the French surrealist writer Pierre Reverdy originally appeared in Nord-Sud, the literary magazine he founded in 1917 with Guillaume Apollinaire and Max Jacob. The text, quoted and recut, shows up like a refrain without reference in several of Jean-Luc Godard’s films. The crux of Reverdy’s piece is that the image, as a monolithical entity that can be isolated, doesn’t exist. “I’ve always said”, Godard said, “that images don’t exist in cinema. There is always an image before and an image after.”

ARTICLE NL FR EN
19.09.2018
Pierre Reverdy 1918
Vertaald door
Introductie en samenstelling door

L’image van de Franse surrealistische schrijver Pierre Reverdy verscheen origineel in Nord-Sud, het literaire tijdschrift dat hij in 1917 met Guillaume Apollinaire en Max Jacob had opgericht. Als een referentieloos refrein duikt de tekst geciteerd en herschikt op in verschillende films van Jean-Luc Godard. De crux van Reverdy’s stuk is dat hét beeld, als een monolithische en isoleerbare entiteit, niet bestaat. “Ik heb altijd gezegd”, zei Godard, “dat er geen beelden bestaan in cinema. Er is steeds een beeld voor en een beeld achter.”

Article NL FR EN
19.09.2018
Pierre Reverdy 1918
Introduction et compilation par

L’image de l’écrivain surréaliste français Pierre Reverdy a paru pour la première fois dans Nord-Sud, la revue littéraire qu’il avait fondée en 1917 avec Guillaume Apollinaire et Max Jacob. Comme un refrain sans référence, le texte est cité et réarrangé dans plusieurs films de Jean-Luc Godard. Le coeur du texte de Reverdy réside dans l’idée que l’image, en tant qu’entité monolithique et isolable, n’existe pas. « J’ai toujours dit », dit Godard, « que, dans le cinéma, il n’y avait pas d’images. Il y a toujours une image avant et une image après. »

Conversation EN
25.07.2018

Wilfried Reichart shaped the WDR-Filmredaktion in various capacities, leading it from 1980 until 2004. Over the years, Reichart had several conversations with Jean-Luc Godard and grappled with his work in reviews, articles and essays again and again. Reichart: “Honestly, I have always been fascinated by this person. I like the constant rebeginning, the permanent calling into question, in order to then take another step. I find that incredibly exciting about him. This fundamental attitude. The principle of his thinking is always to say no. [...] That’s the difference between him and all the others. Rivette has always made the same films, Truffaut as well, and Rohmer very extremely so. They have all found their style and followed it through until the end of their lives. Godard is the only one who hasn’t done this.”

FILM
Jean-Luc Godard, 1965, 110’

Pierrot escapes his boring environment and decides to travel to the Mediterranean Sea with Marianne, a girl chased by hit-men from Algeria. For a while they live there life, forever on the run.

 

FILM
Jean-Luc Godard, 1980, 87’

Denise Rimbaud abandons her husband, her job and the city to go and live in the country. Paul Godard, a television producer, is afraid to leave the city, afraid of loneliness since Denise left. Isabelle has left her country home to come to the city as a prostitute.

FILM
Jean-Luc Godard, 1988, 1998, 267’

“I think the best way to look at these programs is to enter into the image without a single name or reference in your head. The less you know, the better.”

Conversation EN
9.05.2018

“I only started out in cinema when I was about thirty, and for me, my life or my thoughts have always been lagging behind cinema. Like, if it were a train, cinema would be the locomotive and politics and all that would be the last carriage. It is from For Ever Mozart and mostly Film socialisme onward that it started to be both at the same time. In my personal life as well, how my personal life has joined my cinematographic life.”

FILM
Jean-Luc Godard, Jean-Pierre Gorin, 1972, 95’

In 1972, newly radicalized Hollywood star Jane Fonda joined forces with cinematic innovator Jean-Luc Godard and collaborator Jean-Pierre Gorin in an unholy artistic alliance that resulted in Tout va bien.

prisma NL
18.04.2018

Onder de brandende namiddagzon is hij getuige van een cryptische sleutelscène: Odysseus staat voor de camera van de zichtbare filmploeg, het zwaard in zijn rechterhand reikt tot de hemel.

FILM
Jean-Luc Godard, 1963, 102’

“When I think about it, Le mépris, seems to me, beyond its psychological study of a woman who despises her husband, the story of castaways of the Western world, survivors of the shipwreck of modernity who, like the heroes of Verne and Stevenson, one day reach a mysterious deserted island

Article NL
17.05.2017

Abrupt, alsof de filmspoel op is, eindigen de films met de dood. Als levensverhalen eindigen ze samen met het leven, net zoals passieverhalen eindigen met de dood van de heilige. Maar de moderne heiligenlevens van Nana en Accattone zijn minder eenduidig.

Wat ontstaat is een verrassende verwantschap tussen het werk van twee regisseurs, de Italiaanse filmmaker die altijd poëet gebleven is en de Zwitserse Fransman die steeds verder de taal van cinema uiteenhaalt.

Article EN
19.01.2015

The underdeveloped country that does not have a strong or madly national art is to be pitied, because, without its art, it’s all the weaker (its brain can be colonized), and it’s here that the most dangerous extension of economic colonization can be found. In the specific case of cinema, I want to let my colleagues know that they should endure the criticism, the slander and the contempt without wavering, because I am absolutely convinced that Brazilian Cinema Novo is currently producing images and sounds that are what we can call modern cinema.