Films byTexts by Chantal Akerman
Article NL EN
22.03.2023

D’Est – a film, a video installation. Between cinema and museum, between projection in time and distribution in space, between celluloid and electronic image. But also between two cultures, that of film and that of visual arts – between two ways of asking the question of the image: in film the question of the right image, in the museum the question of the impossible depiction.

Article NL EN
22.03.2023

D’Est – een film, een video-installatie. Tussen bioskoop en museum, tussen projectie in de tijd en distributie in de ruimte, tussen pellicule en elektronisch beeld. Maar ook tussen twee culturen, die van de film en die van de plastische kunsten - tussen twee manieren om de vraag van het beeld te stellen: in film de vraag naar het juiste beeld, in het museum de vraag van de onmogelijke afbeelding.

note NL FR EN
28.09.2022

Du 4 octobre à la fin juillet 2024, Bruxelles fêtera Chantal Akerman, son œuvre et sa personne, sous la forme d’un parcours cinématographique, artistique, littéraire et architectural.

note NL FR EN
28.09.2022

From 4 October to the end of July 2024, Brussels will celebrate Chantal Akerman, her work and her person, in the form of a cinematic, artistic, literary and architectural journey.

note NL FR EN
28.09.2022

Van 4 oktober tot eind juli 2024 viert Brussel Chantal Akerman, haar werk en haar persoon, in de vorm van een cinematografisch, artistiek, literair en architecturaal parcours doorheen Brussel.

note EN
23.06.2021

Last week, Hungary’s parliament passed a bill for the supposed protection of minors against the “promotion of homosexuality”. Following these worrying reports of censorship, Sabzian would like to highlight some important films where homosexual or queer relationships take centre stage.

FILM
Chantal Akerman, 1999, 71’

For Sud, Chantal Akerman traveled to the American South after having discovered that a black man named James Byrd Jr. was gruesomely murdered by three white men.

Article NL FR EN
16.12.2020

Al te vaak denkt men dat men in de montage eerst de structuur van de film moet uitwerken om het verhaal op poten te zetten en daarna het ritme bepaalt door de duur van de sequenties op elkaar af te stemmen. Dat is voor mij onmogelijk. Het zou de inhoud loskoppelen van de vorm, de gedachte van het gevoel. Ritme is het hart van het werk, het is er de adem van. Het is ook het samenbrengen van kleuren, vormen en lijnen.

Article NL FR EN
16.12.2020

Trop souvent on pense qu’en montage il faut d’abord travailler la narration en trouvant la structure du film, puis le rythme en affinant les durées. Pour moi c’est impossible. Ce serait comme dissocier le fond de la forme, la pensée du sensible. Le rythme, c’est le cœur d’une œuvre, son souffle. C’est aussi l’association des couleurs, des formes, des lignes.

Article NL FR EN
16.12.2020

Too often people think that when editing you have to start by working on the narrative and finding the film’s structure, and only then move on to its rhythm by refining the length of the shots and sequences. I find that impossible. That would be like separating content from form, thought from the perceptible. Rhythm is the heart of the film, its breath. It’s also the association of colors, shapes, and lines. 

prisma NL
9.12.2020

In Akermans installatie Marcher à côté de ses lacets dans un frigidaire vide (2004) neemt het woord niet enkel de ruimte in, het wordt beeld. Het vervangt de afwezigheid van het beeld.

Article NL FR EN
12.11.2020

Un texte écrit et lu par Claire Atherton lors de la soirée hommage à Chantal Akerman à La Cinémathèque française, avant la projection en avant-première de No Home Movie (2015). Atherton : « J’ai envie de vous parler de Chantal. De vous dire tout ce qu’elle m’a donné, tout ce qu’elle m’a appris, tout ce qu’on a partagé. De vous raconter comme elle était, lumineuse, intelligente, surprenante, et drôle aussi... »

Article NL FR EN
12.11.2020

A text written and read by Claire Atherton during the homage to Chantal Akerman at the Cinémathèque Française on 16 November 2015, before the premiere screening of No Home Movie (2015). Atherton: “I want to speak to you about Chantal. To tell you everything she gave me, everything she taught me, everything we shared. To tell you how she was: luminous, intelligent, surprising, and funny too …”

Article NL FR EN
12.11.2020

Claire Atherton las deze tekst voor op de avond ter ere van Chantal Akerman in de Cinémathèque Française op 16 november 2015, voor de vertoning van No Home Movie (2015). Atherton: “Ik wil het met jullie over Chantal hebben. Ik wil jullie vertellen over alles wat ze me gaf, alles wat ze me leerde, alles wat we deelden. Jullie vertellen hoe ze was, lumineus, intelligent, verrassend en ook grappig ...”

Article NL
21.10.2020

De gerestaureerde versie van Chantal Akermans Jeanne Dielman, 23, quai du Commerce, 1080 Bruxelles (1975) liet me toe een detail op te merken dat me nog niet eerder was opgevallen. Door het beeld te bevriezen herkende ik het omslag van het boek dat Jeannes zoon Sylvain aan het lezen is. Het boek is meer dan een gewoon rekwisiet want de jongen gaat volledig op in het werk en grijpt elke gelegenheid aan om verder te lezen. Wat moeten we aanvangen met de haast onzichtbare, verborgen, mysterieuze aanwezigheid van dit object of verhaal in de film? Het zou te ver gaan om het boek te beschouwen als een mise en abyme van de film, maar het kan in deze tekst wel dienen als een sleutel om te onderzoeken in welk picturaal universum Sylvian en zijn moeder precies vastzitten.

Article NL FR
11.09.2019

« J’avais écrit : « tout est réglé dans la vie de Jeanne – Jeanne Dielman – jusque dans le moindre détail ». J’aurais pu ajouter : « comme sur du papier à musique ». Aujourd’hui, je dirais cela des films de Chantal, je dirais cela de ses textes : « tout est écrit jusqu’à la moindre virgule ». Méticulosité, maniaquerie, traduites jusque dans les cadres, les mouvements de caméra, le ton, le jeu des comédiens … n’est-ce pas cela qui faisait l’écriture originale et moderne de Chantal et qui rebutait justement le spectateur moyen, plus avide de chair et d’émotion que d’abstraction et de corps désincarnés ? »

Article NL FR
11.09.2019
Boris Lehman 1995
Vertaald door

“Ik had geschreven “in het leven van Jeanne – Jeanne Dielman – is alles tot in het kleinste detail geregeld”. Ik had eraan kunnen toevoegen “klikt alles mooi in elkaar”. Vandaag zou ik het volgende zeggen over de films van Chantal, over haar teksten: “Alles is tot op de laatste komma uitgeschreven.” Akelige precisie en maniakaal gedrag, doorgetrokken tot in de kaders, de camerabewegingen, de toon, het acteursspel... is dat niet wat de originele en moderne schriftuur van Chantal uitmaakte en ook datgene wat de gemiddelde kijker tegenstond, hongeriger als die was naar vlees en emotie dan naar abstractie en onstoffelijke lichamen?”

note EN
16.06.2019

A list of summer reads including recent and forthcoming books by Chantal Akerman, Luc Dardenne, Gilberto Perez and Kathleen Collins.

FILM
Chantal Akerman, 1993, 107’

Following the demolition of the Berlin Wall, Chantal Akerman captures the reality and mutation of former Soviet territories, shot from summer through to winter in a series of travelling shots or with a static camera.

 

Article NL EN
13.02.2019
Dirk Lauwaert 1975
Introduction by
Translated by

It is not a complicated or difficult film, rather a very simple and clean one. But it is not a natural, spontaneous film. The clarity and legibility of Jeanne Dielman is the result of self-discipline. In our culture clarity needs to be pragmatic-efficient, an argument needs to have the form of a road, including road signs. Force and energy need to be channelled into activist trajectories time and again, need to be labelled with a name and an address. Akerman slipped by and through all of that.

FILM
Chantal Akerman, 1983, 82’

“It begins with voices heard over black - the voice of an actor and a director, trying to find the right intonation for a short enigmatic phrase: ‘A ton âge, un chagrin, c’est vite passé’ - meaning, ‘At your age sorrows soon pass’, or maybe, ‘At your age misery doesn’t last’.

FILM
Chantal Akerman, 1986, 96’

“Aanvankelijk zin om een komedie te maken. 

Een komedie over de liefde... en de handel. 

Burlesk; teder, waanzinnig. 

Vervolgens was één plaats het uitgangspunt van alles. 

Een plaats die ik goed ken omdat ik er verscheidene malen als verkoopster heb gewerkt.

Conversation NL
27.06.2018

De Belgische regisseur, schrijver en filmtheoreticus Eric de Kuyper ontmoette Chantal Akerman voor het eerst in zijn hoedanigheid van filmtheoreticus in 1968. Niet alleen werden ze vrienden en bleven ze dat voor het grootste deel van hun leven, ze werkten ook nauw samen aan verschillende projecten, waaronder La captive (2000). Eric de Kuyper: “Toen ze me in 1999 vroeg om aan een Proustbewerking te werken, was ik verrast. Ik had het net herlezen, met veel meer genoegen dan de eerste keer, en ik was benieuwd om te achterhalen hoe ze deze complexe en labyrintische roman zou aanpakken.”

FILM
Chantal Akerman, 1978, 127’

Anna, an accomplished filmmaker makes her way through a series of anonymous European cities to promote her latest movie. She meets strangers and lovers and then visits her mother in Brussels. Throughout, people make personal revelations to her, and Anna listens with little affect.

FILM
Chantal Akerman, 1984, 12’

“Je moet alleen doen waar je echt zin in hebt, zei ze me. Als je als toneelregisseur enkel zin hebt om Tsjechows stukken te ensceneren, omdat je dat het mooiste vindt van wat er ooit voor het toneel geschreven is, dan doe je dat toch, zegt ze.

FILM
Chantal Akerman, 1972, 11’

Panning shots describe the space of a room as a succession of still lives: a chair, some fruit on a table, a collection of solitary, waiting objects. Sitting on the bed there is the presence of a young woman: the filmmaker herself, eating an apple.

 

Article NL FR EN
25.10.2017

I come to perceive the screen as a wall (which it is) in front of which I myself have to assume an attitude and a position. I come to find myself on my own and in my own time. I have to determine my own shot, my way of watching and my use of time. If need be I can exercise patience and wait for the next sequence (as one ‘waits for a bus’). But such an attitude renounces enjoyment. I can spend this time much better by watching instead of seeing – and I can watch in such a way that I forget that I’m waiting for something (e.g. for a bus).

FILM
Chantal Akerman, 1982, 90’

In the night, a door suddenly opens.

A woman, her shoes in her hand, throws herself into the arms of a man.  

A phone rings, a man rushes in, out of breath.  

A slow dance crosses the feverish night.  

FILM
Chantal Akerman, 2015, 115’

Daniel Kasman: This is not the first film we’ve seen of yours that is about your relationship with your mother. This has been a filmmaking motif for you. Can you say something about its importance, the relationship to your filmmaking practice?

FILM
Chantal Akerman, 1975, 201’

Jeanne Dielman, a lonely young widow, lives with her son Sylvain following an immutable order: while the boy is in school, she cares for their apartment, does chores, and receives clients in the afternoon. However, something happens that changes her safe routine.

 

FILM
Chantal Akerman, 1977, 85’

News from Home consists of long takes of locations in New York City, set to Akerman’s voice-over as she reads letters her mother sent her between 1971 and 1973, when the director lived in the city.

 

Dear child,

FILM
Chantal Akerman, 1974, 86’

« Je, tu, il, elle est un film unique, pour moi : il reste extrêmement fort parce qu’il est fait avec sa chair, sa peau, sa vie. Quand on dit que quelqu’un a tout mis dans un film, on peut dire qu’elle a effectivement toujours tout mis dans son cinéma, sans artifice. »

FILM
Chantal Akerman, 1972, 65’

“In the second of her 1972 experiments, Akerman again wanted to draw viewers’ eyes to elements in the frame that they might not otherwise have considered. Similarly focused on architecture and interior spaces, Hotel Mônterey is grander in scope than La chambre.

FILM
Chantal Akerman, 1968, 13’

…a young lady in her apartment’s kitchen mops the floors, polishes her shoes, dances, cooks, drinks wine, then she duct-tapes the door, opens the gas and blows everything up – humming all along.

 

prisma NL
5.10.2017

Alle films van Akerman gaan over tussenruimtes, de ruimte tussen leven en dood, openbaar en particulier, een geschiedenis die ophield te bestaan en een geschiedenis die zich nog niet heeft aangediend, die te laat is en op zich laat wachten, de ruimte tussen twee landen.

Article NL FR
15.06.2016

Oude beelden van een uittocht, met bundels stappen in de sneeuw richting een onbekende plaats, gezichten die aarzelen tussen het sterke leven en de mogelijkheid van een dood die toeslaat zonder dat ze iets gevraagd hebben. En het is nog altijd zo.

Article NL FR
15.06.2016

De vieilles images d’évacuation, de marches dans la neige avec des paquets vers un lieu inconnu, de visages qui vacillent entre la vie forte et la possibilité d’une mort qui viendrait les frapper sans qu’ils aient rien demandé. Et c’est toujours comme ça.

Conversation NL
15.04.2016

[Dit] gesprek herbekijkt enkele thema’s uit het werk van Akerman vanuit hun vriendschapsband: haar vroege debuut op achttienjarige leeftijd, haar plotse bekendheid op haar vijfentwintigste, haar buitengewone schrijftalent, haar luchtigheid, haar minimalisme, haar sterke stem, haar gebruik van temps mort oftewel dode tijd, haar interesse voor Proust, haar feminisme, haar judaïsme.

Article NL
20.01.2016

Ergens zegt ze ook ‘il faut mettre en scène la vie’, wat op een dubbele manier begrepen kan worden. Dat je je in de film niet moet laten beetnemen door de spontane registratie en reproduktie van de werkelijkheid. Dat je dus moet ensceneren, vormgeven. Maar ook: dat het leven zoals het is, niet bevredigend is, en dat je het moet proberen te hervormen, te herformuleren. Je moet het leven ensceneren; je moet het leven ensceneren.

Pages